+421 917 182 758 pa.occasio@gmail.com

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.occasio.sk je pre nás dôležitá. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je firma Mgr. Martina Ľaudisová – OCCASIO so sídlom Budovateľov 830, 981 01 Hnúšťa IČO: 45 029 202 (ďalej OCCASIO), ktorá pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti OCCASIO.
 
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre www.occasio.sk a s ňou súvisiace podstránky.
Tu nájdete tlačivo, ktoré nám podpísané pošlite poštou. Ďakujeme
 
Bezpečnosť údajov
 
Spoločnosť OCCASIO prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.
 
Spracovanie osobných údajov
 
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre zavedenie predzmluvných vzťahov a sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície s budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel. Vo Vašom záujme je nevyhnutné aby ste poskytovali iba správne a aktuálne osobné údaje.
 
Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?
 
Osobné údaje budú použité na účely vyhľadania Vášho zamestnania spoločnosťami Mgr. Martina Ľaudisová – OCCASIO, IČO: 45 029 202 a Ing. Ivan Ľaudis – OCCASIO, IČO: 47 815 698 so spoločným sídlom Budovateľov 830, 981 01 Hnúšťa ako prevádzkovateľmi spracovania osobných.
 
Vaše osobné údaje budú poskytnuté.
 
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov. Udelením Vášho súhlasu beriete na vedomie, že napriek maximálnej snahe prevádzkovateľov účinne a efektívne zabezpečiť bezpečnosť spracovania Vami poskytnutých údajov v tretích krajinách, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov, Vaše údaje môžu byť zneužité a neoprávnené používané, a to bez akýchkoľvek záruk alebo možností na nápravu tohto stavu. V takom prípade však prevádzkovateľ prijíma všetky jemu dostupné opatrenia za účelom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany Vašich osobných údajov.
 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov
 
Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:
 
Bez Vášho súhlasu
Účel : Sprostredkovanie zamestnania
Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 5/2004 z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, údaje o občianstve, telefonický a emailový kontakt, biometrické údaje občana , fotografia a fotokópia občianskeho preukazu, cestovného dokladu, kartičky poistenca, prípadne iného identifikačného preukazu, maturitných vysvedčení a iných osvedčení o dosiahnutom vzdelaní a praxi, rekvalifikácie a kurzoch, referencií a obdobných dokumentov, požadovaných sprostredkovateľom za účelom sprostredkovania práce.
Doba uloženia : 10 rokov
 
S Vašim súhlasom
Záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania
Účel : Evidencia záujemcov o sprostredkovanie zamestnania
Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt,
Doba uloženia : 3 roky
 
Práva dotknutých osôb
 
Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.
Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.
Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ neexistujú dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať( napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.).
Právo na sťažnosť - pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.
Tieto práva môžete uplatniť priamo na prevádzke agentúry OCCASIO (Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa) alebo oznámením na e-mailovej adrese pa.occasio@gmail.com.
 
Prevádzkovatelia sú povinní vyhovieť uplatneniu Vašich vyššie uvedených práv a informovať Vás o výsledku.

Scroll to Top